4.1.a.b a)Çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamak için gerekli araç, gereç  ve zaman sağlamadığı durumda
b)İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını izlemez, denetlemez ve uygunsuzlukları giderilmesini sağlamaz ise her bir yükümlülük için alınacak idari para cezaları
2.000 TL
6.1.a Mesleki risklerin önlenmesi, kaza risklerinden korunulması için iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütmek üzere iş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı bulundurmaz veya hizmeti yetkili bir kuruluştan almaz ise her bir görev aykırılığı için ve aykırılığın devamındaki her ay için kesilecek idari para cezaları 5.000 TL
6.1.a Aynı maddeye bağlı olarak ,diğer sağlık hizmeti görevini yürütecek sağlık personeli (hemşire) görevlendirmediği ay ve aykırılığın devamında her ay için kesilecek idari para cezaları 2.500
6.1.b.c.d b)İş sağlığı görevini yerine getiren kişi veya kurumların araç ve mekan ihtiyacını karşılamadığı durumlarda
c)İş sağlığı ve görevini yürütenler arasında koordinasyonu sağlamadığı zaman
d)İSG konusunda görev yapanları,başka işyerinden çalışmaya gelenleri bilgilendirmez ise her bir aykırılık için alınacak idari para cezaları
1.500 TL
8.1 İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanlarının hak ve yetkileri, görevlerini yerine getirmeleri nedeniyle kısıtlar ise her bir ihlal için ayrı ayrı kesilecek idari para cezaları 1.500 TL
10.1 İş sağlığı ve güvenliği yönünden risk analizi yapmayan veya yaptırmayan ve aykırılığın devamındaki her ay için alınacak idari para cezaları 3.000 TL
10.4 İş sağlığı ve güvenliğine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaları yapmaz ise kesilecek olan idari para cezaları 1.500
11
12
Çalışma ortamı, kullanılan maddeler, iş ekipmanı ve çevre şartları dikkate alınarak meydana gelebilecek acil durumları önceden değerlendirmez, tedbirleri almaz, acil durum planı hazırlamaz, acil durum önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda uygun donanıma sahip yeterli sayıda kişi görevlendirmez ise aykırılığın devamında her ay için aynı miktar kesilecek idari para cezaları 1.000 TL
14.1.a Bütün iş kazalarının ve meslek hastalıklarının kaydını tutmaz, gerekli incelemeleri yapmaz ve bunlarla ilgili rapor düzenlenmez ise her bir yükümlülük için ayrı ayrı kesilecek idari para cezaları 1.500 TL
14.2.a İş kazalarını üç iş günü içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirmez ise, aykırılığın devam ettiği her ay için aynı miktar kesilecek idari para cezaları 2.000 TL
15.1.2 Çalışanlar sağlık gözetimine tutulmaz, işe girişlerinde, iş kazası veya meslek hastalığından sonra işe dönüşlerinde, tehlikeli işlerde çalıştırıldıklarında sağlık raporu olmadan çalıştırılırsalar her bir çalışan için verilecek idari para cezaları 1.000 TL
16.1.a.b.c İşyerindeki çalışanların, çalışan temsilcilerinin, işyeri riskleri, koruyucu tedbirleri, İSG konusunda yasal, hak ve sorumlulukları hakkında bilgilendirilmeyen her bir çalışan için verilecek idari para cezaları 1.000 TL
17.1.7 Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini işyeri ve değişikliği olduğunda,iş değişikliğinde,veya yeni teknoloji uygulamalarında vermez
Eğitimleri değişen ve ortaya çıkan yeni risklere uygun yenilemez  ise her bir çalışan için ayrı ayrı ödenmek zorundadır.
Eğitim maliyeti çalışanlara yansıtıldığındaher bir çalışan için aynı idari para cezaları verilir.
1.000 TL
18.a Çalışanlar, çalışan temsilcileri ve varsa sendika temsilcilerinin iş sağlığı ve güvenliği konularında görüş almaz, teklif getirme hakkı tanımaz ve katılımlarını sağlamaz ise her bir yükümlülük için 1.000 TL
20.1 İşyerindeki çalışan sayısına ve değişik bölümlerdeki riskler gözönüne alınarak dengeli bir dağılım gösterilerek çalışanlar arasından seçimle veya seçilemediği durumda atama yolu ile çalışan sayısına
göre istenen temsilci görevlendirmediği durumda kesilen idari para cezaları
1.500 TL
22 İş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uygun kurul oluşturmamış, asıl işveren alt işveren ilişkisi olduğu durumlarda ayrı ayrı kurul oluşturulduğu durumda koordinasyonu asıl işveren sağlamamışsa, asıl işveren tarafından kurula kurul oluşturması gerekmeyen alt işveren temsilcisi vekaleten bir yetkili atamadı ise işbirliği sağlanmamış ,her bir aykırılık için, devam ettiği her ay için 2.000 TL
23.2 Aynı çalışma alanını birden fazla işverinin paylaşması durumunda iş hijyeni ,önlemler konusunda işbirliği yapmaz,
Birden fazla işyerinin bulunduğu iş merkezler,iş hanları,sanayi bölgeleri veya siteleri gibi yerlerde koordinasyon
yönetim tarafından sağlanmaz ise yönetim tehlike ler konusunda gerekli tedbirlerin aldırılması için işyerlerini uytarmaz
ise  ve uymayanı bakanlığa bildirme yükümlülüklerini yerine getirmez ise
5.000 TL
24.2 İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda ölçüm, inceleme, numune alma  araştırma yapma ve bakanlık yetkililerinin kontrol ve denetimlerini denetim yapmasına engel olan işverene; 5.000
25.1 Maden, metal ve yapı işleri ile tehlikeli kimyasallarla çalışan işlerin yapıldığı veya büyük endüstriyel kazaların olabileceği işyerlerinde, risk değerlendirmesi yapılmamış olması durumunda iş
durdurulur, verilen durdurma kararına uymayarak olası gereken şartları sağlamadan işi devam ettiren işverene kesilecek idari para cezalari
29.1 Büyük endüstriyel kaza oluşabilecek işyerleri için, işyerlerinin büyüklüğüne göre büyük kaza politika belgesi veya güvenlik raporu hazırlanmadığı işverene uygulanacak idari para cezaları 50.000
29.2 Güvenlik raporu hazırlama yükümlülüğü bulunan işveren,hazırladıkları güvenlik rapolarının içerik ve yeterlilikleri bakanlığın incelemesine müteakip işletmeye açabilirler. Güvenlik raporu hazırlayıp
bakanlığın onayına sunmadan işyerini faaliyete geçiren, verilmeden işyerini açan, veya durdurulduğu halde çalışmaya devam eden işverene kesilecek idari para cezaları
80.000